ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο κύριος σκοπός αυτού του βιβλιαρίου είναι να καθοδηγήσει τον ειδικευόμενο κατά την εκπαίδευσή του και να τον βοηθήσει να αποκτήσει ταυτότητα υποστηρίζοντας την αυτογνωσία και την αυτοαξιολόγηση.

Επιμέρους στόχοι του βιβλιαρίου είναι να βοηθήσει τον ειδικευόμενο να:
 Αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες κατά την εκπαίδευσή του σε κάθε ενότητα που ασκείται.
 Καταγράφει τις ικανότητες (δεξιότητες) που αποκτά σε κάθε ενότητα.
 Αναγνωρίζει τα κενά στην εκπαίδευσή του και να προτείνει τρόπους κάλυψης τους.
 Αναγνωρίσει τις ελάχιστες ικανότητες (δεξιότητες) όπως αυτές περιγράφονται στο νέο πρόγραμμα εκπαίδευσής του.
 Αναγνωρίζει τις προσδοκίες, επιθυμίες, ανάγκες και αξίες του ασθενούς και της οικογένειας του.

Ο τελικός σκοπός του βιβλιαρίου ειδικευομένου είναι να αποτελέσει μέρος τόσο της ενδιάμεσης όσο και της τελικής αξιολόγησης του. Ένας παράλληλος στόχος, εξίσου σημαντικός, είναι να αποτελέσει τη γέφυρα που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές άλλων ειδικοτήτων, καθώς και άλλους επαγγελματίες υγείας να γνωρίσουν τη Γ/ΟΙ και να κατανοήσουν και αναγνωρίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ειδικευομένων Γ/ΟΙ ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχή και επαρκή εκπαίδευσή τους.