Καταστατικό Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α′

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», “Hellenic Academy of General Practice/Family Medicine and Primary Health Care”, η οποία διατηρεί τον ίδιο τίτλο και έχει έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της και σήμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β′

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 3

Σκοπός της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  είναι η προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής του ελληνικού πληθυσμού μέσω της προώθησης και διατήρησης υψηλών προτύπων πρόληψης και φροντίδας στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και η επίτευξη των άριστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών εργασίας για τα μέλη της.

Άρθρο 4

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας και την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου της, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) μπορεί: α) να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας και Περιφερειακά Τμήματα, β) να οργανώνει επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, webinars και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, γ) να πραγματοποιεί έντυπες ή/και ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών ή μη, καθώς και να λειτουργεί ιστοσελίδα, οι προδιαγραφές και η λειτουργία των οποίων ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., δ) να οργανώνει, να συμμετέχει και να πραγματοποιεί επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την έρευνα νοσημάτων που άπτονται της ΠΦΥ, ε) να συμβάλει στον καθορισμό από την Πολιτεία της ενιαίας ύλης και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξετάσεων για τη λήψη της ειδικότητας των ειδικευομένων στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική, στ) να αξιολογεί βάσει κριτηρίων, να υποστηρίζει και να καθοδηγεί σταθερά και συστηματικά μέλη και δομές ΠΦΥ με σκοπό να αναλαμβάνουν και να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικών κέντρων για την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ζ) να οργανώνει και ενισχύει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της, καθώς και τη συνεχή και σε βάθος ενημέρωση των αρχών και του κοινού σε θέματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής και τον κεντρικό ρόλο της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, η) να συγκροτεί γνωμοδοτικές ή συμβουλευτικές επιτροπές από μέλη της Εταιρείας ή και από μη μέλη της, καθώς και να ζητά γνώμη ή συμβουλή για ειδικά θέματα από εξέχουσες προσωπικότητες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, θ) να συνεργάζεται σε θέματα κοινών στόχων με Ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με Επιστημονικές Εταιρείες αντίστοιχες με το αντικείμενο της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και με εγχώριους ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την υγεία και την ιατρική φροντίδα, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., ι) να συμμετέχει στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια όργανα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (WONCA) και να συνεργάζεται με αυτά, μεριμνώντας για την εναρμόνιση των κριτηρίων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας των Ελλήνων Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κρατούντες Ελληνικούς νόμους και γενικά ια) να μετέρχεται κάθε μέσο που κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως πρόσφορο για την επίτευξη του ως άνω σκοπού και την προώθηση της έρευνας για την πρόοδο της επιστήμης και την ανάπτυξη της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ΠΦΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ′

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Η Εταιρεία αποτελείται από Τακτικά, Επίτιμα, Συνδεδεμένα και Δόκιμα Μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 6

Για να έχει δικαίωμα κάποιος να εγγραφεί ως Τακτικό Μέλος, πρέπει να έχει αποκτήσει βεβαίωση τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στην Ελλάδα ή να έχει αναγνωρίσει στην Ελλάδα τίτλο ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής που απέκτησε στο εξωτερικό.

Μπορούν επίσης να εγγραφούν ως Τακτικά Μέλη Παθολόγοι και Παιδίατροι, κάτοχοι αντίστοιχης ειδικότητας, που έχουν αποδεδειγμένα αναλάβει το ρόλο του Οικογενειακού Ιατρού στο σύστημα υγείας της χώρας επί μία τουλάχιστον τριετία.

Άρθρο 7

Αυτοί που επιθυμούν να εκλεγούν Τακτικά Μέλη υποβάλλουν εγγράφως αίτηση προς τον Πρόεδρο της Εταιρείας, με υπόμνημα για την επιστημονική τους σταδιοδρομία. Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να προσυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη, τα οποία προτείνουν την υποψηφιότητα. Η αίτηση φέρεται στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής αυτής με απλή πλειοψηφία των παρόντων για την αποδοχή ή μη του υποψηφίου ως νέου Τακτικού Μέλους. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως του Δ.Σ., ο υποψήφιος μπορεί να επανέλθει μετά από διετία τηρούμενης της αυτής διαδικασίας εκλογής του. Μετά την αποδοχή του μέλους, η Εταιρεία προβαίνει στη χορήγηση ατομικής ηλεκτρονικής ταυτότητας, που θα περιλαμβάνει όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) μέσω της οποίας το μέλος μπορεί να επικοινωνεί και να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου δύο μήνες μετά την είσοδο τους στην Εταιρεία.

Άρθρο 8

Όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν στις εκδηλώσεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας κάποιου μέλους από τις εκδηλώσεις της Εταιρείας για χρονικό διάστημα πέραν των 12 μηνών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να επισημαίνει στο μέλος την παράλειψή του αυτή και να το καλεί να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.

Άρθρο 9

Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον κατά το χρόνο της ψηφοφορίας έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους. Τα νέα Τακτικά Μέλη, έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, αλλά κατά τα πέντε πρώτα έτη από τη λήψη της ειδικότητας δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις και συμμετέχουν δωρεάν σε όλες τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Εταιρείας την ίδια χρονική περίοδο.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 10

Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ., σε ένδειξη τιμής, αυτοί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ομογενείς ή αλλογενείς, όπως και αυτοί που επί μακρόν έχουν εργασθεί υπέρ της Εταιρείας. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται πάσης υλικής καταβολής προς την Εταιρεία.

ΔΟΚΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 11

Δόκιμα Μέλη είναι ιατροί ειδικευόμενοι στην Γενική/Οικογενειακή Ιατρική. Εγγράφονται στην Εταιρεία με αίτησή τους, που συνοδεύεται από βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσής τους και από συστατικές επιστολές δύο (2) Τακτικών Μελών. Κατά τις αρχαιρεσίες της Εταιρείας εκλέγουν δύο (2) συμβούλους.

Τα Δόκιμα Μέλη (ειδικευόμενοι) δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση και συμμετέχουν δωρεάν σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

Συνδεδεμένα Μέλη είναι ιατροί που δεν πληρούν τα κριτήρια εγγραφής τους ως Τακτικά Μέλη και άλλοι επαγγελματίες υγείας όπως Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικών Λειτουργών, Φαρμακοποιοί της κοινότητας κ.α., καθώς και λοιποί επιστήμονες που έχουν τεκμηριωμένη σχέση και εμπειρία στην ΠΦΥ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδεδειγμένη και κατά την κρίση του Δ.Σ. ενασχόλησή τους με την ΠΦΥ και την υγεία του πληθυσμού της κοινότητας και η επιλεξιμότητά τους ως μέλη Ομάδων Εργασίας.

Τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον κατά το χρόνο της ψηφοφορίας έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων, όπως και τα τακτικά.

Άρθρο 12

Τα Τακτικά, τα Επίτιμα και τα Συνδεδεμένα Μέλη της Εταιρείας μπορούν να αμείβονται από την Ακαδημία για κάθε παρεχόμενη από αυτούς επιστημονική υπηρεσία, ενδεικτικά αναφερομένων της διδασκαλίας σε σεμινάρια, των παρουσιάσεων σε εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχουν έναντι αμοιβής, επιστημονικές συμβουλές σε ιδιωτικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας και φαρμακολογίας.

Άρθρο 13

Η είσοδος νέων μελών στην Εταιρεία επιτρέπεται πάντοτε. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία οποτεδήποτε, μετά από γνωστοποίηση τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και παύση της ιδιότητάς τους ως μελών στο τέλος αυτού.

Άρθρο 14

Όσοι έπαψαν να είναι μέλη της Εταιρείας δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία της και οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν ως μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ′

Περιφερειακά Τμήματα

Άρθρο 15

Για τους σκοπούς της Εταιρείας, η ελληνική επικράτεια διαιρείται στα εννέα (9) ακόλουθα Περιφερειακά Τμήματα σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας:

α) Τμήμα Αττικής, που περιλαμβάνει το νομό Αττικής με έδρα την Αθήνα.

β) Τμήμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας με έδρα τη Λάρισα.

 γ) Τμήμα Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας με έδρα τα Ιωάννινα.

δ) Τμήμα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που περιλαμβάνει τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Ζακύνθου με έδρα την Πάτρα.

ε) Τμήμα Αιγαίου, που περιλαμβάνει τους νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου και Σάμου με έδρα τη Ρόδο.

στ) Τμήμα Κρήτης, που περιλαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων με έδρα το Ηράκλειο.

ζ) Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης, που περιλαμβάνει τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Καβάλας, Σερρών, Δράμας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τα Περιφερειακά Τμήματα έχουν ως προορισμό να διευκολύνουν την επιστημονική (εκπαιδευτική και ερευνητική) δραστηριότητα, καθώς και τη διοικητική λειτουργία της Εταιρείας. Επίσης, έχουν την ευθύνη να υλοποιούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας στη γεωγραφική έκταση του κάθε Τμήματος. Κάθε Τμήμα εποπτεύεται από την αντίστοιχη Τοπική Οργανωτική Επιτροπή. Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή κάθε τμήματος απαρτίζεται τουλάχιστον από ένα Καθηγητή ΑΕΙ ή Διευθυντή ΕΣΥ της περιφέρειας του Τομέα, καθώς και τουλάχιστον από έναν ελεύθερο επαγγελματία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας και ορίζονται για ένα έτος. Τα Περιφερειακά Τμήματα από κοινού ή το καθένα χωριστά, οργανώνουν κάθε έτος τουλάχιστον μια επιστημονική εκδήλωση (ημερίδα – συμπόσιο κ.λπ.) σε έναν από τους νομούς της περιφέρειας τους. Η οργάνωση των εκδηλώσεων αυτών αναλαμβάνεται και πραγματοποιείται από κοινού από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή του Τμήματος και από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα θέματα της ημερίδας καθορίζονται από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή και εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, ενώ οι ομιλητές ορίζονται κατ’ ίση αναλογία από την Κεντρική και την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή. Η οικονομική δαπάνη, αλλά και η οικονομική διαχείριση  για τη διενέργεια της ημερίδας – συμποσίου κλπ. βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε′

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 16

Η Εταιρεία διοικείται από 9/μελές Δ.Σ., που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α’, τον Αντιπρόεδρο Β’, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και 4 συμβούλους με δικαίωμα ψήφου. Τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπρόεδρου Α’, Αντιπρόεδρου Β’, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και δυο (2) συμβούλων εκ των συνολικά τεσσάρων (4), καταλαμβάνονται από τα Τακτικά εκλεγέντα Μέλη, ενώ οι θέσεις των λοιπών δύο (2) συμβούλων καλύπτονται από τα Συνδεδεμένα εκλεγέντα Μέλη.

Στις θέσεις του Δ.Σ. που καταλαμβάνουν τα Τακτικά εκλεγέντα Μέλη πρέπει να εκπροσωπούνται από τουλάχιστον ένα μέλος οι ιατροί του ΕΣΥ, οι ιδιώτες ιατροί και τα μέλη ΔΕΠ, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι από την κάθε κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση οι θέσεις καλύπτονται από τους υπόλοιπους.

Επίσης εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι από τα Συνδεδεμένα Μέλη, οι αντίστοιχες θέσεις στο Δ.Σ. καλύπτονται από τα Τακτικά Μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Δόκιμων Μελών. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Ομάδων Εργασίας της Εταιρείας, εφόσον καλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και επίτιμα μέλη ή άλλα πρόσωπα κατάλληλα να εκφέρουν γνώμη σε θέματα που συζητά το Δ.Σ. Εκ των μελών του Δ.Σ. ορίζονται, με απόφαση αυτού, ο Υπεύθυνος των Ομάδων Εργασίας και ο Συντονιστής των Οργανωτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων.

Άρθρο 17

Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί διοικητικές, γραμματειακές και οικονομικές υπηρεσίες, το προσωπικό των οποίων προσλαμβάνεται από το ΔΣ μετά από εισήγηση του Προέδρου. Η λειτουργία της γραμματείας υπόκειται στον εσωτερικό κανονισμό αυτής και οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ..

Άρθρο 18

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Εταιρείας διενεργούνται κάθε τρίτο έτος στη διάρκεια του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η ακριβής ημερομηνία της διενέργειας των εκλογών ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και γνωστοποιείται στα μέλη της τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή τους. Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις των μελών του Δ.Σ., εκτός των εκπροσώπων των Δόκιμων Μελών, έχουν τα Τακτικά και τα Συνδεδεμένα Μέλη της Εταιρείας, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες προ της ημέρας των αρχαιρεσιών, όποιος επιθυμεί να εκλεγεί, υποβάλλει γραπτώς την υποψηφιότητα του προς το Δ.Σ. προκειμένου να συνταχθούν τα ψηφοδέλτια. Την ημέρα των αρχαιρεσιών και πριν από την έναρξη τους γίνεται έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 36 και ορίζεται η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων και αφού το Δ.Σ. εξετάσει τις υποψηφιότητες ως προς την τυπική καταλληλότητα των υποψηφιοτήτων, συντάσσονται πέντε (5) ψηφοδέλτια. Το πρώτο θα περιλαμβάνει αυτούς που θέτουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου. Το δεύτερο αυτούς που θέτουν υποψηφιότητα για τις υπόλοιπες έξι (6) θέσεις του ΔΣ που καταλαμβάνονται από τα Τακτικά εκλεγέντα Μέλη. Το τρίτο αυτούς που επιθυμούν να εκλεγούν στις θέσεις που καταλαμβάνονται από τα Συνδεδεμένα εκλεγέντα Μέλη. Το τέταρτο περιλαμβάνει τους υποψηφίους για Εξελεγκτική Επιτροπή. Το πέμπτο περιλαμβάνει τους υποψηφίους για εκπροσώπους των Δόκιμων Μελών. Το πρώτο, το δεύτερο και το τέταρτο ψηφοδέλτιο δίδονται στα Τακτικά Μέλη, το τρίτο στα Συνδεδεμένα Μέλη και το πέμπτο στα Δόκιμα Μέλη. Τα ονόματα των υποψηφίων αναφέρονται με αλφαβητική σειρά. Ο Γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια στα οποία είναι γραμμένοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά. Η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία αυτοπροσώπως σε ψηφοδόχο και με ηλεκτρονικό τρόπο, μεταξύ των μελών της Εταιρείας που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται απολύτως η μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων εκλέγονται οι πλειοψηφούντες για τις θέσεις, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι αμέσως επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων για τη θέση από την Εφορευτική Επιτροπή, το αποτέλεσμα της οποίας καταχωρίζεται στο πρακτικό ψηφοφορίας. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ.

Σε οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τις εκλογές το νεοεκλεγέν 9/μελές Δ.Σ., συνέρχεται σε συνεδρίαση, καλούμενο από το μέλος που πλειοψήφησε στις εκλογές για το αξίωμα του Προέδρου. Κατά την πρώτη συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών αυτού, έτσι ώστε να κατανεμηθούν τα αξιώματα των Αντιπροέδρων Α’ και Β’, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Α’ και Β’, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας) και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν είναι δυνατόν να εκλεγούν σε πάνω από δύο (2) συνεχόμενες θητείες στο ίδιο αξίωμα, ενώ δεν μπορεί κάποιος να είναι μέλος του Δ.Σ. για περισσότερες από τέσσερεις θητείες σε οποιαδήποτε θέση.

Το νέο Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται κατά το άρθρο 32. Τότε γίνεται και η λογοδοσία του παλαιού Δ.Σ. για το παρελθόν έτος της θητείας του και εγκρίνεται η απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη. Εκείνη την ημέρα παραλαμβάνει το νέο Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση έως την ανάληψη της διοίκησης από το νέο Δ.Σ., οι εργασίες διεξάγονται από το απερχόμενο.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις του, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. Προκειμένου να αντικατασταθούν δύο μέλη του Δ.Σ. πρέπει να συγκαλείται επειγόντως η Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους

Άρθρο 19

Στα γραφεία της Εταιρείας τηρείται κατάλογος των μελών της, όπου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο χρόνος εγγραφής στην Εταιρεία, η διεύθυνση, επαγγελματική και κατοικίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική αν υπάρχει), το τηλέφωνο, η κατηγορία στην οποίαν ανήκει (Τακτικό, Εντεταλμένο, Επίτιμο, Συνδεδεμένο, Δόκιμο Μέλος), το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίον ανήκει, η (οι) Ομάδα(ες) Εργασίας στην(ις) οποία(ες) μετέχει και η οικονομική ενημέρωσή του. Τα Τμήματα διατηρούν αντίγραφο του παραπάνω καταλόγου που αφορά στα μέλη τους, χωρίς την οικονομική ενημέρωση. Οι Ομάδες Εργασίας τηρούν επίσης αντίγραφο του παραπάνω καταλόγου, η καθεμιά για τα μέλη της, χωρίς την οικονομική ενημέρωση. Επίσης, στο αρχείο της Εταιρείας φυλάσσεται για καθένα από τα μέλη της η αρχική αίτηση εγγραφής ως μέλους, η εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Εγγραφής Μελών, η απόφαση του Δ.Σ., καθώς και τα υποβληθέντα εκάστοτε στοιχεία περί της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του μέλους. Ο ανωτέρω κατάλογος τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4139/2013, όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Άρθρο 20

Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, που δεν στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων, είναι δε προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση την καθηκόντων τους. Αυτά δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση που δεν παρέστησαν, ή παριστάμενα διαφώνησαν. Η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συντάσσεται από το Γραμματέα και υπογράφεται από τα παρόντα κατά τη Συνεδρίαση μέλη του Συμβουλίου. Κατά την τελευταία Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανακοινώνεται η έκθεση για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους, η οποία συντάσσεται από το Γραμματέα, θωρείται δε και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 21

Το Δ.Σ. ασκεί πειθαρχική εξουσία στα μέλη του και στα μέλη της Εταιρείας που επιδεικνύουν απειθαρχία στις αποφάσεις αυτού ή στις συστάσεις του Προέδρου κατά τις Συνεδριάσεις του ή κατά τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας ή που επιδεικνύουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του επιστήμονα και του μέλους της Εταιρείας ή του Δ.Σ., ή που καθυστερούν την καταβολή της οφειλόμενης συνδρομής επί ένα έτος χωρίς αιτιολογία (απουσία, νόσος κ.λπ.).

Ως ασυμβίβαστη συμπεριφορά θεωρείται και κάθε ενέργεια μέλους της Εταιρείας ή του Δ.Σ., με την οποία αυτό καταδεικνύει διάθεση να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ή να υποκαταστήσει αυτήν, χωρίς σχετική έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, πάντοτε μετά από την απολογία του εγκαλουμένου: (α) της παρατηρήσεως, (β) της αυστηρής επίπληξης, (γ) της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., (δ) της έκπτωσης από το αξίωμα και (ε) της οριστικής αποβολής από την Εταιρεία. Κατά της αποφάσεως διαγραφής δύναται να ασκηθεί ένσταση που υπογράφεται από πέντε τουλάχιστον Τακτικά Μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, οπότε προκαλείται, στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ψηφοφορία επί της αποφάσεως του Δ.Σ. Το ζήτημα λύεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 22

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε ζήτημα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού, δια του Γραμματέα, αποστέλλοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη αυτού με fax ή e-mail ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, συνεδριάζει δε τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη. Το Δ.Σ. συγκαλείται και όταν αυτό ζητηθεί από τρία μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα, εάν είναι πέντε τουλάχιστον μέλη του παρόντα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος. Επί θεμάτων που αφορούν στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στο Γραμματέα, στον Ταμία και στους Συμβούλους, ενεργείται μυστική ψηφοφορία στην οποία δεν συμμετέχει το μέλος που τον αφορά, οπότε σε ισοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, το ζήτημα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται έκτακτα μέσα σε είκοσι ημέρες. Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα λοιπά παρόντα στην προηγούμενη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του νέου Δ.Σ. δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αντίστοιχη θέση σε Δ.Σ. ιατρικής επιστημονικής εταιρείας εσωτερικού, ιδίου ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης ο εκλεγείς ως μέλος του Δ.Σ. σε οποιαδήποτε θέση δεν μπορεί να εργάζεται σε φαρμακευτική ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ιατρικής βιομηχανίας την αντίστοιχη περίοδο. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας που εκπροσωπούν την Εταιρεία σε διάφορες υποχρεώσεις αυτής δύνανται να λάβουν έξοδα παραστάσεως βάσει παραστατικών, το συνολικό ύψος των οποίων θα καθορίζεται από το Δ.Σ..

Άρθρο 23

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας: α) εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον κάθε Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης) ή φυσικού και νομικού προσώπου και εν γένει έναντι τρίτων, β) συγκαλεί με το Γραμματέα τα μέλη του Δ.Σ. ή/και μέλη της Εταιρείας σε συνεδριάσεις, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τη συζήτηση, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, γ) υπογράφει με τη σύμπραξη του Γενικού Γραμματέα τα πρακτικά του Συμβουλίου και όλα τα στο όνομα της Εταιρείας έγγραφα, πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των μελών της Εταιρείας, καθώς επίσης και τις ανακοινώσεις αυτής και επιμελείται της ακριβούς τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού και της εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, δ) υπογράφει τις εντολές προς τον Ταμία για την πληρωμή των δαπανών ή των εισπράξεων, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, καθώς και των έκτακτων πιστώσεων, που ορίζονται λόγω επείγουσας ανάγκης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ με βάση και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 και ε) διορίζει και παύει το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους της Εταιρείας, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ..

Άρθρο 24

Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Α’ και τούτον ο Αντιπρόεδρος Β’. Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 25

Ο Γραμματέας διεξάγει κατ’ εντολήν του Προέδρου την αλληλογραφία της Ακαδημίας, τηρεί τα αρχεία αυτής και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα προς την Ακαδημία αποστελλόμενα έγγραφα ή χειρόγραφα, τηρεί πρωτόκολλο, στο οποίο κατ’ αύξοντα αριθμό καταγράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ., επιμελείται την αποστολή στα εκλεγέντα μέλη των πτυχίων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων υπογράφοντας αυτά μαζί με τον Πρόεδρο και συγκαλεί, με εντολή του Προέδρου, τα μέλη της Ακαδημίας και τα μέλη του Δ.Σ. σε Συνεδρίες.

Άρθρο 26

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είδους είσπραξη περιλαμβανομένης και της ετήσιας συνδρομής των μελών, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε με τη συνδρομή του προσωπικού της Εταιρείας, το οποίο ελέγχει ο ίδιος προσωπικά. Ο Ταμίας εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις, από το σχετικό διπλότυπο βιβλίο. Τηρεί επίσης βιβλία εσόδων και εξόδων καθώς και βιβλίο της περιουσίας της Εταιρείας. Όλα τα βιβλία αυτά φέρουν τη μονογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και τη σφραγίδα της Εταιρείας. Ο Ταμίας δε δικαιούται να ενεργήσει καμία πληρωμή χωρίς εντολή του Προέδρου, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα πιο πάνω βιβλία και τα παραστατικά έγγραφα, καθώς και για τις συνδρομές των μελών. Ο Ταμίας δύναται να προβεί μόνον στην πληρωμή των δαπανών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό ή που έχουν ορισθεί με πρόσθετες πιστώσεις. Σε περίπτωση που τα χρήματα της Εταιρείας που έχει στα χέρια του ο Ταμίας υπερβούν τις τρέχουσες ανάγκες αυτής, οι οποίες ορίζονται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ο Ταμίας υποχρεούται αμέσως να το ανακοινώσει εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος προκαλεί απόφαση του Δ.Σ. για τον επωφελέστερο εκάστοτε τρόπο επενδύσεως αυτών. Ο Ταμίας οφείλει να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για κάθε παράλειψη της διατάξεως του εδαφίου τούτου και υποχρεούται στην πληρωμή της εκ της παραλείψεως τυχόν προκυψάσης ζημίας. Η Εταιρεία τηρεί σε Τράπεζες λογαριασμούς, στους οποίους κατατίθενται υποχρεωτικά κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβληθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Το διαχειριστικό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κάθε παράλειψη των ανωτέρω διατάξεων από τον Ταμία αποκλείει την εκ νέου εκλογή του στη θέση αυτή, γνωστοποιείται δε από τον Πρόεδρο στην Εταιρεία κατά την πρώτη Συνεδρία του έτους.

Άρθρο 27

Ο Ταμίας σε συνεδρίαση του Δ.Σ. στο τέλος εκάστου έτους και προ της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει στο Δ.Σ. την κατάσταση του Ταμείου της, υποβάλλοντας συγχρόνως τον απολογισμό-ισολογισμό του παρελθόντος έτους και τον προϋπολογισμό του αρξαμένου έτους για έγκριση. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως της Ακαδημίας, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, διενεργείται κάθε έτος από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο Προϋπολογισμός-Απολογισμός και Ισολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 32. Ο Ταμίας υπόκειται σε έλεγχο και κατά τριμηνίαν, εάν το Δ.Σ. θεωρήσει τούτο αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή, τον έλεγχο διενεργεί επιτροπή εκ μελών του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 28

Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 και η θητεία της είναι τριετής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μόνο για σπουδαίο λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ′

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 29

Η Εταιρεία εκδίδει σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή επιστημονικά περιοδικά. Οι στόχοι των περιοδικών και οι προδιαγραφές της έκδοσής των ορίζονται από το Δ.Σ. Στα περιοδικά αυτά δημοσιεύονται επιστημονικά κείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες της Συντακτικής Επιτροπής. Τα περιοδικά αποτελούν περιουσία και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, οικονομικά υπάγονται σ’ αυτή και έκαστο διευθύνεται επιστημονικά από ένα Διευθυντή Σύνταξης, συνεπικουρούμενο από έναν Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης, οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ. για μια τριετία, καθώς και από Συντακτική Επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σύνταξης. Η θητεία της Συντακτικής Επιτροπής και του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης κάθε περιοδικού μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα τριετία από το Δ.Σ. Η απόφαση περί διακοπής της θητείας του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης και της Συντακτικής Επιτροπής μπορεί να ληφθεί μόνο από το Δ.Σ. και μόνο για σπουδαίο λόγο. Άρθρα που προορίζονται για δημοσίευση στα περιοδικά της Εταιρείας αποστέλλονται στην έδρα της Εταιρείας, όπου και τα γραφεία των περιοδικών. Με απόφαση του Δ.Σ. η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει και σε άλλες εκδόσεις.

Άρθρο 30

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Ακαδημίας έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στα εκδιδόμενα έντυπα ή ηλεκτρονικά περιοδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ′

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Άρθρο 31

Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας γίνονται είτε Πανελλήνιες (τουλάχιστον μία κατ’ έτος) είτε κατά Τμήματα (τουλάχιστον μία κατ’ έτος για κάθε Τμήμα), είτε κατά Ομάδες Εργασίας είτε και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Οι Πανελλήνιες Συνεδριάσεις συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ., οι Συνεδριάσεις κατά Τμήματα συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. σε συνεννόηση με τις Οργανωτικές Επιτροπές των Τμημάτων και οι Συνεδριάσεις κατά Ομάδες Εργασίας συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση των Προέδρων Ομάδων Εργασίας. Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Συνεδρίων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συντάσσεται από την Οργανωτική Επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των Ομάδων Εργασίας και των Τμημάτων.

Άρθρο 32

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας συγκαλείται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Στη Γενική Συνέλευση εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του έτους που αρχίζει και ο απολογισμός και ισολογισμός του παρελθόντος έτους και συζητείται κάθε άλλο θέμα που ενδιαφέρει την Εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση γίνεται επίσης και η λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ. για το παρελθόν έτος της θητείας του και η απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη. Κάθε τρίτο έτος θα ακολουθεί ανάληψη καθηκόντων από το νέο Δ.Σ. και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή συμφωνά με το άρθρο 18.

Άρθρο 33

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για συζήτηση ορισμένων θεμάτων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ή γραπτής αιτήσεως του 1/20 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, και για συγκεκριμένα θέματα. Οι έκτακτες Συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης για χορήγηση έκτακτων πιστώσεων ή για συμπληρωματική εκλογή όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. καταστεί από οποιοδήποτε λόγο μικρότερος των επτά (7).

Άρθρο 34

Οι Συνελεύσεις της Ακαδημίας βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται και μετέχουν σε αυτή αυτοπροσώπως το 1/2 τουλάχιστον των Τακτικών Μελών που έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συζήτηση αναβάλλεται για την επομένη συνεδρία η οποία συγκαλείται μετά παρέλευση τριών (3) τουλάχιστον ημερών και οπωσδήποτε εντός δέκα (10) ημερών, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, οπότε η Συνέλευση της Εταιρείας θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Συζήτηση για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη απαγορεύεται.

Άρθρο 35

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Ψηφοφορία που αφορά σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή σε προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, η ισοψηφία μετράει υπέρ του κρινόμενου προσώπου. Κάθε πρόταση που απορρίφθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά το αυτό έτος. Οι αρνούμενοι ψήφο και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των ψηφισάντων.

Άρθρο 36

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας και αποστέλλονται με επιμέλεια του Γραμματέα, που ενεργεί κατ’ εντολή του Δ.Σ., προς κάθε μέλος της Εταιρείας ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνέλευση ημέρα και περιέχουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και χρόνο της συγκλήσεως της Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για τις έκτακτες Συνελεύσεις, αν ο χρόνος επιτρέπει, αποστέλλονται προς τα μέλη ταχυδρομικά ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται με επιμέλεια του Γραμματέα, που ενεργεί κατ’ εντολήν του Προέδρου. Σ’ αυτές πρέπει να αναγράφονται ο τόπος της Συνέλευσης, η ώρα της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 37

Η Εταιρεία διαλύεται οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της. Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας, αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Εταιρείας. Για τη λήψη τέτοιας αποφάσεως πρέπει να είναι παρόντα το 1/2 των Τακτικών Μελών αυτής και να ληφθεί η απόφαση με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Τακτικών Μελών που έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Άρθρο 38

Για τη λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού της Εταιρείας απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών, η οποία μπορεί να δοθεί για τους απόντες και εγγράφως.

Άρθρο 39

Η Εταιρεία, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να καθορίσει ηθικά και υλικά έπαθλα για εργασίες ή έρευνες πρωτότυπες, να χορηγεί υποτροφίες, καθώς και να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι αντίστοιχες δαπάνες για κάθε μία από τις ανωτέρω δραστηριότητες και συγκροτούνται οι Επιτροπές εκ των Εντεταλμένων Μελών της Εταιρείας για την αξιολόγηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η′

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 40

Μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκροτούν ειδικές Ομάδες Εργασίας που δημιουργούνται και λειτουργούν κατά το παράδειγμα των αντιστοίχων ευρωπαϊκών ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος στην ΠΦΥ. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η προώθηση της γνώσης στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται: (α) με την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων εκδηλώσεων, (β) με την έκδοση ειδικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων, (γ) με τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία των δεδομένων των σχετικών προς το θέμα με το οποίο ασχολείται η Ομάδα Εργασίας με απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων που θα αποδίδουν με ακρίβεια τη δραστηριότητα των απασχολούμενων με το θέμα αυτό στον Ελληνικό χώρο, (δ) με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών στο αντικείμενό τους, (ε) με τη διατύπωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κριτηρίων για το αντικείμενό τους, (στ) με επαγγελματικά προβλήματα της Ομάδας Εργασίας στο βαθμό που σχετίζονται με την εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας, (ζ) με την τέλεση πολυκεντρικών μελετών μετά από έγκριση του Δ.Σ., (η) με την εισήγηση στρογγυλών τραπεζιών, συμποσίων, διαλέξεων και λοιπών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συνεδρίων της Εταιρείας που υπόκεινται στην κρίση του Δ.Σ. που οργανώνει το Συνέδριο. Όλα τα παραπάνω οφείλουν να εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Για να ιδρυθεί μια νέα Ομάδα Εργασίας χρειάζεται αίτηση προς το Δ.Σ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον επιστημόνων που ασχολούνται με το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας. Η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών. Μέλη των Ομάδων Εργασίας μπορούν να γίνουν Τακτικά και Συνδεδεμένα Μέλη της Εταιρείας που έχουν αποδεδειγμένα ασχοληθεί επιστημονικά επί ικανό χρόνο με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η Ομάδα Εργασίας, κατά την κρίση του Δ.Σ. Οι επί μέρους Ομάδες Εργασίας μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια εμπειρίας των υποψήφιων μελών τους. Τέλος, τις συνεδριάσεις και τις εν γένει εργασίες της Ομάδας Εργασίας μπορούν να παρακολουθούν και Δόκιμα Μέλη. Κάθε ομάδα διευθύνεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και διοικητικό πυρήνα, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού πυρήνα ορίζεται από την Ομάδα Εργασίας. Εκλογές γίνονται ανά 3/ετία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομάδα Εργασίας στο εσωτερικό και κατά κανόνα και στο εξωτερικό. Η εκλογή γίνεται από τη Συνέλευση των μελών της Ομάδας με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών στη διάρκεια του ετήσιου σεμιναρίου των Ομάδων Εργασίας. Οι Ομάδες Εργασίας συνεδριάζουν στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλους χώρους που ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η οικονομική διαχείριση των Ομάδων Εργασίας καθορίζεται με κανονισμό που αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Κανένα μέλος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος δύο ή περισσοτέρων Ομάδων Εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ′

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 41

Η Εταιρεία συγκροτεί Ακαδημαϊκό Σώμα Συμβούλων εκ των μελών της στο οποίο θα μπορούν να μετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητές εν ενεργεία ή ομότιμοι) των οποίων το ακαδημαϊκό αντικείμενο ή η ερευνητική και εκπαιδευτική τους δραστηριότητα παρουσιάζει συνάφεια με τους σκοπούς της Εταιρείας και κατά την κρίση του Δ.Σ.. Το Σώμα αυτό ορίζει Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή, συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται θέματα στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Εταιρείας σχετικά με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις σχετικές με την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης σε περιοχές του ενδιαφέροντος της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, το σώμα αυτό μπορεί να απαντά σε ερωτήματα και θέματα που παραπέμπει ο Πρόεδρος της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι′

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 42

Οι πόροι της Εταιρείας αποτελούνται από:

(α) Τα δικαιώματα της εγγραφής των μελών αυτής.

(β) Τις δωρεές, τους εράνους και τις συνδρομές των μελών αυτής.

(γ) Τις συνδρομές του περιοδικού της Εταιρείας και τα έσοδα από την πώληση άλλων τυχόν δημοσιευμάτων της.

(δ) Τις πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις.

(ε) Τα έσοδα από την έρευνα και τις πάσης φύσεως δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία.

Τα Τακτικά και τα Συνδεδεμένα Μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στην Εταιρεία το χρηματικό ποσό που κάθε φορά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία και στα περιοδικά, καθώς και τις οριζόμενες κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έκτακτες υποχρεώσεις και εισφορές για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει τόσο το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, όσο και το ποσό της ετήσιας συνδρομής τους, κατά την κρίση του. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Εταιρεία.

Άρθρο 43

Η Εταιρεία ανακηρύσσει μεγάλους ευεργέτες, ευεργέτες και δωρητές. (α) Μεγάλος ευεργέτης ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει υπέρ της Εταιρείας ποσό ίσο προς το 1/30 της κινητής περιουσίας της Εταιρείας, όπως αυτή εκφράζεται στον ετήσιο ισολογισμό, ή αντικείμενο αναλόγου αξίας. (β) Ευεργέτης, αυτός που προσφέρει ποσό ίσο προς το 1/60 της κινητής περιουσίας της Εταιρείας, όπως αυτή εκφράζεται στον ετήσιο ισολογισμό, ή αντικείμενο αναλόγου αξίας. (γ) Δωρητής ονομάζεται αυτός που προσφέρει ποσό ίσο προς το 1/300 της κινητής περιουσίας της Εταιρείας, όπως αυτή εκφράζεται στον ετήσιο ισολογισμό, ή αντικείμενο αναλόγου αξίας.

Άρθρο 44

Μετά τη διάλυση της Εταιρείας, η περιουσία αυτής περιέρχεται όπου ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση δε που κάτι τέτοιο δεν ήθελε αποφασισθεί, αυτή περιέρχεται όπου ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 45

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δικαστήριο.

Μέχρι την εκλογή του πρώτου Δ.Σ., η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία της δικαστικής αναγνώρισης της Εταιρείας, καθήκοντα Δ.Σ. εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Κατά την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. της Εταιρείας μετά τη δικαστική αναγνώρισή του, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα εκείνα τα οποία εν τω μεταξύ θα εγγραφούν, μετά από απόφαση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

‘0τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ή από τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας, ρυθμίζεται με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, λαμβανομένων μετά από εισηγήσεις του Δ.Σ., σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από συνολικά 45 άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα στις  24.08.2021 από τα ιδρυτικά μέλη τα οποία και το υπογράφουν.