Δυνατότητα εκτέλεσης και αμοιβής ιατρικών πράξεων από γιατρούς Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής

Απάντηση Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας, 1997

Απόφαση ΚΕΣΥ, 1996