Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, Ν.4238/2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238, ΦΕΚ.38, τ. Α’, 17-2-2014
“Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις”