Σχέδιο Δράσης, για την ανάπτυξη ενός καθολικού, ενιαίου, και ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ, MoH/ EC Task Force for Greece, 2013

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Υγεία εν δράσει» του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την ομάδα δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συστήθηκε η Επιτροπή ΠΦΥ τον Οκτώβριο 2012. Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση και υλοποίηση επίκαιρου Σχεδίου Δράσης για την καθολική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών υγείας του πληθυσμού και τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Για τη σύνταξη του παρόντος προτεινόμενου προκαταρτικού Σχεδίου Δράσης αξιοποιήθηκαν όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Επιτροπή ΠΦΥ, από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και η Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης της Επιτροπής ΠΦΥ της πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει» του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ‘A Future for Primary Care for the Greek Population’, Prof. Peter P. Groenewegen, NIVEL – Netherlands Institute for Health Services Research and Prof. Arnoldas Jurgutis Klaipeda University, Department of Public Health, March 10, 2003. H Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του παρόντος προτεινόμενου προκαταρτικού Σχεδίου Δράσης αφενός αναλύει την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στην Ελλάδα, αφετέρου κάνει συγκεκριμένες συστάσεις για την αναδιοργάνωσή της.