Μετονομασία σε «Γενική/Οικογενειακή Ιατρική»

Α. Στην Γ5α/Γ.Π οικ.64843/29-8-2018 (Β’4138) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του κεφαλαίου πρώτου η ονομασία της ειδικότητας «ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» διαμορφώνεται ως εξής: «Γενική/Οικογενειακή Ιατρική». Η διόρθωση επεκτείνεται και όπου αναφέρεται ο τίτλος της ειδικότητας στην παρούσα υπουργική απόφαση.


Β. Στην Γ5α/ΓΠοικ.45856/12-6-2019 (Β΄ 2661) Υπουργική απόφαση, ο τίτλος της ειδικότητας διαμορφώνεται ως εξής: «Εκπαίδευση στην Ιατρική ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής/Οικογενειακής Ιατρικής». Η διόρθωση επεκτείνεται και όπου αναφέρεται ο τίτλος της ειδικότητας στην παρούσα υπουργική απόφαση, καθώς και όπου αναφέρεται Γενικός Ιατρός διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ορθό «Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός».
(Από το Υπουργείο Υγείας)